sahypa_head_bg1

önümleri

2 tonna soýuzdaş gidrawliki pol

Gysga düşündiriş:

Model belgisi STFL4A
Kuwwat (tonna) 2
Iň pes beýiklik (mm) 125
Boýy götermek (mm) 175
Boýy sazlaň (mm) /
Iň ýokary beýiklik (mm) 300
NW (kg) 6.5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

Trolleýli pol gidrawlik jak, gidrawlik pol 2 tonna, gidrawlik pol jak

Ulany:Awtoulag

Deňiz porty:Şanhaý ýa-da Ningbo

Şahadatnama:TUV GS / CE

Mysal:Elýeterli

Material:Garyndy polat, uglerod polat

Reňk:Gyzyl, Gök, Sary ýa-da ýöriteleşdirilen reňk.

Gaplamak:Reňk gutusy
.
Markalar:Bitarap gaplamak ýa-da markaly gaplamak.

Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-50 gün.

Baha:Maslahat.

Düşündiriş

Iň az beýikligi 125 mm we iň ýokary beýikligi 300 mm bolan STFL4A (5-den 11,8-e çenli aralyk) ulaglaryň aşagynda aňsat girip bilersiňiz.STFL4A-nyň arassa agramy bary-ýogy 6,5 kg, gündelik şahsy peýdalanmak üçin ýeterlikdir. STFL4A ýükleri 2T (4000 funt) çenli arkaýyn göterip bilýär we işlemek aňsat.STFL4A-da jakyň rahat düşüp biljekdigini üpjün etmek üçin tizlenme funksiýasy bar.STFL4A pol jakasy ýeňil we kiçi göteriji enjam bolup, gaty göteriji bölegi iş enjamy hökmünde ulanýar we agyr zatlary ýokarky ýaýyň ýa-da aşaky dyrnagyň üsti bilen az aralykda göterýär. Bu jak uly göteriji diapazony bilen işçi güýji bilen dolandyrylýar we göteriş beýikligi köplenç 300 mm-den köp bolmaly däldir.Enjamlara hyzmat etmekde we gurnamakda giňden ulanylýar. Mundan başga-da, ulanmazdan ozal ýük aralygynyň kuwwatyna üns beriň, sebäbi bu jakyň artykmaç ýüklenmezligini üpjün eder.

Geçen IS09001: 2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.
ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy.

2 tonna gidrawliki pol

Jikme-jiklik:
Easyeňil hereket etmek üçin uniwersal yzky tigir
Use Howpsuz we ulanmak üçin amatly
● Ygtybarly gurluş
El Tutmak we götermek aňsat
Easy Easyeňil ýerleşdirmek üçin aýlanýan lýubo dizaýny
Use Ulanmak aňsat.Gyzlar tekerleri aňsatlyk bilen üýtgedip bilerler
● Möhüm gurluş, owadan görnüş we amatly iş

Üns beriň

1. Gidrawlik jak ulanmazdan ozal egilmezden tekiz ýerleşdiriler we aşagy tekizlener.

2. Gidrawlik gapagyň işleýşi wagtynda, degişli tonnajly gidrawliki jak saýlanar: artykmaç işlemäge ýol berilmeýär.

3. Gidrawlik jak ulanylanda, ilki bilen agramyň bir bölegini ýapmaga synanyşyň, soňra bolsa gidrawliki kadanyň kadalydygyny barlanyňyzdan soň agramyňyzy artdyrmaga dowam ediň.

4. Gidrawlik jak hemişelik goldaw enjamy hökmünde ulanylyp bilinmez.Uzak wagtlap goldaw bermek zerur bolsa, gidrawliki zeper ýetmezligi üçin agyr obýektiň aşagyna goldaw bölegi goşular.


  • Öňki:
  • Indiki: