sahypa_head_bg1

önümleri

32 tonna gidrawlik çüýşäni göteriji Jek

Gysga düşündiriş:

Model belgisi ST3203A
Kuwwat (tonna) 32
Iň pes beýiklik (mm) 285
Boýy götermek (mm) 180
Boýy sazlaň (mm) /
Maks.Boýy (mm) 465
NW (kg) 13.5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

jak, stend, 32 tonna gidrawlik çüýşe gap

Ulany:Awtoulag

Deňiz porty:Şanhaý ýa-da Ningbo

Şahadatnama:TUV GS / CE, BSCI, ISO9001, ISO14001, ISO45001

Lable:Bahasy

Mysal:Elýeterli

Material:Garyndy polat, uglerod polat.

Reňk:Gyzyl, Gök, Sary ýa-da ýöriteleşdirilen reňk.

Gaplamak:müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýörite gutular.

Eltip bermek:deňiz ýükleri, howa ýükleri, ekspress.

Tonlar:2,3-4,5-6,8,10,12,15-16,20,25,30-32,50,100ton.

Bejeriş we tehniki hyzmat wagtynda ulaglary howpsuz götermek üçin zerur enjamlar

Temperirlenen we gatylaşdyrylan sertirlenen eýer ygtybarly saklanmagy üpjün edýär. Howpsuzlyk duralgasy bilen uzaldylan nurbat goşmaça göteriş beýikligini üpjün edýär. Güýç we güýçliligi ýokarlandyrmak üçin bazada kebşirlemek. Güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin agyr ýükli demir esaslary. Artykmaç howpsuzlyk klapan öňüni alýar. Goçuň aşa köp bolmagy we silindriň zaýalanmagy.

Bellikler

Ulag ulalanda, hereketlendirijini açmaň, sebäbi hereketlendiriji titreýär we awtoulaglaryň dabanlary ýeňil düşmegine sebäp bolýar.
Jaklary işletmezden ozal, berk pozisiýa tapyň.

Işleýiş görkezmesi

1. Gözlemezden ozal, ýüküň agramyna baha beriň, jaňy kesgitlenen ýükden artykmaç ýüklemäň.

2. Agyrlyk merkezine görä hereket nokadyny saýlaň, zerur bolsa jakany gaty ýere goýuň, operasiýa wagtynda sarsmazlyk ýa-da ýykylmazlyk üçin gaty tagta ýerleşdiriň.

3. Jaklary işletmezden ozal, tutawajyň kesilen ujuny goýuň. Goýberiş klapanyna giriň. Işleýiş sapagyny sagadyň çykarylyş gymmaty ýapylýança öwüriň. Bahany berkitmäň.

4. Işleýiş tutawajyny rozetka salyň we goç tutawajyň ýokary we aşak hereketi bilen yzygiderli ýokarlanýar we ýük göterilýär. Goç gerekli beýiklige ýetende ýokarlanmagyny bes eder.

5. Goç goýberiş klapanyny öwrüp, goçy aşak düşüriň. Loadük ulanylanda ýa-da betbagtçylykly hadysalar ýüze çykanda sagat çyzygynyň ugry boýunça ony haýallaşdyryň.

6. Bir wagtyň özünde birden köp jak ulanylanda, dürli jaklary deň ýük bilen deň tizlikde işletmek möhümdir. Başgaça, ähli guralyň ýykylmagy howpy bar.

7. 27F-den 113F-e çenli daş-töwerek temperaturasynda 4F-den 27F-e çenli daşky gurşaw temperaturasy sintetik şpil ýagyny (GB442-64) ulanyň .Jaglarda ýeterlik süzülen gidrawliki ýag saklanmalydyr. bahalandyrylan beýiklige ýetip bolmaz.

8. Operasiýa wagtynda güýçli zarbalardan gaça durmaly.

9. Ulanyjy operasiýa görkezmesine laýyklykda jagy dogry işlemeli: Eger jaklarda käbir hil meselesi bar bolsa, ony işledip bolmaz.


  • Öňki:
  • Indiki: