sahypa_head_bg1

önümleri

50 tonna çin gidrawlik çüýşäni göteriji enjam

Gysga düşündiriş:

Model belgisi ST5003
Kuwwat (tonna) 50
Iň pes beýiklik (mm) 300
Boýy götermek (mm) 180
Boýy sazlaň (mm) /
Iň ýokary beýiklik (mm) 480
NW (kg) 29.5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm belligi

Hytaý gidrawlik çüýşesi Jek, 50T ton kuwwaty, 50 tonna gidrawlik çüýşe gap, howpsuzlyk klapanly Jek

Ulany:Awtoulag, ýük awtoulagy ýa-da başgalar

Deňiz porty:Şanhaý ýa-da Ningbo

Şahadatnama:TUV GS / CE, BSCI, ISO9001, ISO14001, ISO45001

Mysal:Elýeterli

Material:Garyndy polat, uglerod polat

Reňk:Gyzyl, Gök, Sary ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
.
Gaplamak:Reňk gutusy, karton, zarba kassasy, faner we ş.m.

Tonlar:2,3-4,5-6,8,10,12,15-16,20,25,30-32,50,100ton.

Bejeriş we tehniki hyzmat wagtynda ulaglary ygtybarly götermek üçin zerur enjamlar
● Temperirlenen we gatylaşdyrylan serratly eýer ygtybarly saklanmagy üpjün edýär
Safety Howpsuzlyk duralgasy bilen uzaldyjy nurbat goşmaça göteriş beýikligini üpjün edýär
Strength Güýçüň ýokarlanmagy we syzmak ähtimallygynyň peselmegi üçin jaý kebşirlemek
Strength Güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin gaty agyr çoýun demir esaslary
Safety Artykmaç howpsuzlyk klapany, goçuň aşa köp bolmagy we artykmaç ýüklenmegi sebäpli silindriň zaýalanmagynyň öňüni alýar

Bellikler

Ulag ulalanda, hereketlendirijini açmaň, sebäbi hereketlendiriji titreýär we awtoulaglaryň dabanlary ýeňil düşmegine sebäp bolýar.
Jaklary işletmezden ozal, berk pozisiýa tapyň.

Işleýiş görkezmesi

1. Gözlemezden ozal, ýüküň agramyna baha beriň, jaňy kesgitlenen ýükden artykmaç ýüklemäň.

2. Agyrlyk merkezine görä hereket nokadyny saýlaň, zerur bolsa jakany gaty ýere goýuň, operasiýa wagtynda sarsmazlyk ýa-da ýykylmazlyk üçin gaty tagta ýerleşdiriň.

3. Jaklary işletmezden ozal, tutawajyň kesilen ujuny goýuň. Goýberiş klapanyna giriň. Işleýiş sapagy sagady goýberilýänçä ýapyň.

Gymmatlygy berkitmäň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: deliveryhli harytlaryňyzy eltmezden ozal barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
J: Umuman, mukdaryna görä, öňünden töleg alanyňyzdan 35-55 gün gerek bolar.

3-nji sorag: Nusga berýärsiňizmi?
J: Hawa, nusgany hödürleýäris.

4-nji sorag. Zawodyňyz hil gözegçiligi bilen baglanyşykly nähili işleýär?
Dördünji, hiliň gowydygyna göz ýetirmek üçin girdeji.
Ilki bilen, ätiýaçlyk şaýlary saklanmazdan ozal barlanar.
Ikinjiden, önümçilik liniýasynda işgärlerimiz ony ýeke-ýekeden synap görerler.
Üçünjiden, gaplaýyş setirinde inspektorymyz önümleri barlar.
Dördünjiden, inspektorymyz ähli harytlar doldurylandan soň önümleri AQL bilen barlar.

5-nji sorag: Logotipimizi çap edip, müşderiniň gaplamasyny edip bilersiňizmi?
J: Hawa, ýöne MOQ talaplary bar.

6-njy sorag: Önümleriň kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: Iberilenden bir ýyl soň.
Mesele zawod tarapyndan çözülse, mesele çözülýänçä mugt ätiýaçlyk şaýlary ýa-da önümler bilen üpjün ederis.
Mesele müşderi tarapyndan çözülse, tehniki goldaw bereris we ätiýaçlyk şaýlaryny arzan bahadan üpjün ederis.


  • Öňki:
  • Indiki: