biz hakda

Biz hakda

“Jiaxing Shuntian Machinery Co., Ltd.”

2004-nji ýylda Jiaxing şäherinde esaslandyrylan bu kompaniýamyz, gidrotehniki çüýşe gap, pol, uzyn pol, howa çüýşesi, göçme gidrawliki enjamlar, stend, ulagyň ýerleşýän ýeri, gözleg, dizaýn, ösüşi we önümçiligi birleşdirýän ýörite kärhana. dükan kran, ýük göteriji, motosikl göteriji, dükan metbugaty, gidrawlika dükany we ş.m.

img hakda
zawod- (3)
zawod- (2)
zawod- (1)
zawod- (4)

Şahadatnama

Bu ugurda 15 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Önümlerimiz ISO9001, CE şahadatnamasy we German GE şahadatnamasyndan geçdi.

Hil we hyzmat

Ulgam satanymyzdan soň hiline we hyzmatyna hemişe üns berýäris we müşderileriň isleglerini birinji ýerde goýýarys.Önümlerimiziň ülňülerine laýyk duýgularyny berk ösdürýäris.

Win-win

Uzak möhletli iş we siziň bilen ýeňiş gazanmak gatnaşyklaryny gurarys diýip umyt edýäris.Önümlerimiz ýerli we daşary ýurtlarda gowy satuw we abraý gazandy.

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Umuman, mukdaryna görä, öňünden töleg alanyňyzdan 3-5 gün gerek bolar.

Nusga berýärsiňizmi?

Hawa, nusgany hödürleýäris.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

QC üçin hiliň gowydygyna göz ýetirmek üçin iki girdeji.

Ilki bilen önümçilik liniýasynda işgärlerimiz ony ýeke-ýekeden synap görerler.

Ikinjiden, inspektorymyz önümleri barlar.

Logotipimizi çap edip, ýörite gaplamany edip bilersiňizmi?

Hawa, ýöne MOQ talaplary bar.

Önümleriň kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Iberilenden bir ýyl soň.

Mesele zawod tarapyndan çözülse, mesele çözülýänçä mugt ätiýaçlyk şaýlary ýa-da önümler bilen üpjün ederis.

Mesele müşderi tarapyndan çözülse, tehniki goldaw bereris we ätiýaçlyk şaýlaryny arzan bahadan üpjün ederis.

Soragyňyza hoş geldiňiz!