faq1

Sorag-jogap

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Umuman, mukdaryna görä, öňünden töleg alanyňyzdan 3-5 gün gerek bolar.

Nusga berýärsiňizmi?

Hawa, nusgany hödürleýäris.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

QC üçin hiliň gowydygyna göz ýetirmek üçin iki girdeji.

Ilki bilen önümçilik liniýasynda işgärlerimiz ony ýeke-ýekeden synap görerler.

Ikinjiden, inspektorymyz önümleri barlar.

Logotipimizi çap edip, ýörite gaplamany edip bilersiňizmi?

Hawa, ýöne MOQ talaplary bar.

Önümleriň kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Iberilenden bir ýyl soň.

Mesele zawod tarapyndan çözülse, mesele çözülýänçä mugt ätiýaçlyk şaýlary ýa-da önümler bilen üpjün ederis.

Mesele müşderi tarapyndan çözülse, tehniki goldaw bereris we ätiýaçlyk şaýlaryny arzan bahadan üpjün ederis.