habarlar

habarlar

 • Ygtybarly jak stendini saýlaň

  Çeňňek stendi garawul garaageynyň iň möhüm gurallaryndan biridir.Şeýle hem, islegli adamlaryň haýsydyr biriniň ulanyp biljek ilkinji gurallaryndan biridir.Hemme zat ýaly bolşy ýaly, arzan wariantlary saýlap pul tygşytlamaga synanyşýar.Howpsuzlyga pul tygşytlamak hiç wagt gowy däldi ...
  Koprak oka
 • Gidral çüýşesi

  Koprak oka
 • Agaç bölek

  Demirgazyk ýarym şarda howanyň peselmegi bilen, bu köp adamyň ýakyn gyş aýlarynda odun gaýtadan işlemäge başlaýan ýylydyr.Şäher halky üçin, agajy agaçlara çapmak, soň bolsa şol agaçlary agaç stoňyza laýyk kiçijik bir bölege bölmek ...
  Koprak oka
 • Jek stendimiziň artykmaçlyklary

  Awtoulag abatlaýyş we tehniki hyzmat işleriniň köpüsi üçin ulagy ýerden götermek, zerur bolan aşaky bölekleri üpjün eder.Simpleönekeý toprakly ulag, ulagyňyzy ýokarlandyrmagyň iň tygşytly usulydyr, ýöne şonuň ýaly agramly jak montaj toplumy bilen jübütlenmeli ...
  Koprak oka
 • Çüýşeli jek nädip ulanmaly

  Çüýşe gaplar ulagyňyzy çalt ýokarlandyrmak üçin peýdaly gurallardyr.Şeýle-de bolsa, dar dizaýny sebäpli, bu görnüşli jak pol pollaryndan has az durnukly bolýar.Her çüýşe gapjagaz dürli-dürli bolsa-da, markalaryň köpüsi birmeňzeş işleýär.1. Goldaw goşuň Haýsy jak ulanýandygyňyza garamazdan ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyňyz üçin iň oňat jak nädip saýlamaly

  Ucksük awtoulaglary we awtoulag ulaglary sport sedanlary ýa-da kupesler bilen deň beýiklik çäklendirmelerine eýe däldir, şonuň üçin poluň aşagyndaky süýşmek üçin gaty pes profil bolmaly däldir.Bu, öý mehanikleriniň ulanjak bolýan görnüşini saýlanyňyzda has çeýeligi aňladýar.Gat pollary, çüýşe gaplar, elektr ...
  Koprak oka
 • Jek stendleriniň ähmiýetine baha bermäň.

  Shoklary ýokarlandyrmak ýa-da tigirleri çalyşmak bolsun, iş höwesjeňleriniň köpüsi awtoulaglarynda ýerine ýetirýärler, ulagy ýerden düşürmekden başlaýarlar.Gidrawlik göterijä girmek üçin özüňizi bagtly saýmasaňyz, bu poluň aşagyndan çykmagy aňladýar.Şol pol jak sizi alyp biler ...
  Koprak oka
 • Awtoulag jekine suwuklyk nädip goşmaly

  Täze awtoulag jaklary, adatça azyndan bir ýyl ýag çalşylmagyna mätäç däldir.Şeýle-de bolsa, ýük kamerasyny ýapýan nurbat ýa-da gapak gowşurylsa ýa-da ýüklenende zeper ýeten bolsa, awtoulagyňyzyň gidrawlik suwuklygy pes bolup biler.Jakyňyzyň suwuklygynyň pesdigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin, ýag kamerasyny açyň we ...
  Koprak oka
 • Näme üçin jaklar az zähmet bilen köp agram göterýärler?

  Näme üçin jaklar az zähmet bilen köp agram göterýärler?

  "Örän ownuk maýa goýumlary üçin ägirt uly girdeji" hadysasy gündelik durmuşyň hemme ýerinde bar. Gidrawlik jak "gaty az maýa goýumynyň ägirt uly girdejisi".Jackak esasan tutawaçdan, bazadan, porşen çybykdan, silinden ...
  Koprak oka
 • Çüýşäniň gapagyny nädip ganlamaly?

  Çüýşäniň gapagyny nädip ganlamaly?

  Çüýşäňiz bir ýük göterip bilmeýän bolsa ýa-da bir ýüki goldaýan wagtyňyz “gödek” ýaly görünýän bolsa, bu, gapagyň içinde bir ýerde artykmaç howanyň bardygyny görkezýär, goç çukurynyň doly pesdigine göz ýetiriň....
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň tanyşdyryşy

  Kompaniýanyň tanyşdyryşy

  “Jiaxing Shuntian Machinery Co., Ltd.” 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Gidrawlik çüýşesi Jekiň ähli görnüşlerini öndürýäris we Hytaýda iň uly zawod.Bizde köp ...
  Koprak oka
 • Jek nädip agramy göterýär?

  Jek polatdan ýasalan bölekleri işleýän enjam hökmünde ulanýan we agyr zatlary insultyň ýokarky ýaýyndan ýa-da aşaky dyrnagyndan göterýän ýeňil we kiçi göteriji enjamdyr.Esasan zawodlarda, magdanlarda, transportda we beýleki bölümlerde ulaglary bejermek we beýleki göteriji enjamlar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2