habarlar

habarlar

Jek stendimiziň artykmaçlyklary

Awtoulag abatlaýyş we tehniki hyzmat işleriniň köpüsi üçin ulagy ýerden götermek, zerur bolan aşaky bölekleri üpjün eder.Simpleönekeý toprakly ulag, ulagyňyzy ýokarlandyrmagyň iň tygşytly usulydyr, ýöne ulagyň ýanyndakylaryň hemmesiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin şuňa meňzeş agramly jak montaj toplumy bilen jübütlenmeli.

Islendik jak stendinde iň möhüm faktor, ulanyjynyň artykmaç bolmaly däl bahalandyrylan ýük göterijiligi.Stendler adatça tonna bahasyndadyr.Mysal üçin, bir jübüt jak 3 tonna ýa-da 6000 funt sterling bilen bellik edilip bilner.Bu ýaýlaryň her biri, her burçda 3000 funt sterlinge garşy durmak üçin aýratyn baha berler, bu kiçi we orta ululykdaky ulaglaryň köpüsine ýeterlikdir.Jak ulanylanda, ýük göterijiligi ortaça uludyr.Düzgün bolşy ýaly, her bir ýaý, howpsuzlyk maksady bilen ulagyň umumy agramynyň takmynan 75% -ini goldamalydyr.

Şeýle hem stendleriň köpüsi, isleýän sazlamalaryňyzy ýerinde saklamak üçin gulplama mehanizmi bilen sazlanýar.Has uzyn ýük awtoulaglaryny ýa-da ulaglary götereniňizde has ýokary sazlamalar talap edilip bilner.Elmydama ulagyň aşaky böleginde bellik edilen öndürijiniň görkezen nokatlarynyň aşagyna elmydama dakyň.Ulanyjy gollanmasy hem olary tapmaga kömek edip biler.Ulag bilen tekiz ýerde, her burçuny dogry beýiklige sokuň, soňra seresaplylyk bilen direge düşüriň.Jekler 2, 3, 6 we 12 tonna göterijilik ukyby bar.Bu ýerde uly ýük awtoulaglaryny we ulag ulaglaryny götermek üçin ajaýyp 2 we 6 tonnalyk wersiýa ünsi jemläris.
Kiçijik awtoulagyňyz, ATV ýa-da motosikliňiz bar bolsa, 2 tonna paket saýlaň.Dizaýnlary birmeňzeş, ýöne beýikligi 10,7 dýuýmdan 16.55 dýuýma çenli üýtgeýär, bu sport awtoulaglarynyň we ýerüsti arassalanylyşy pes bolan ykjam awtoulaglaryň aşagynda sürmek üçin amatly bolýar. boşadyldy.Goşmaça metal gysgyçlar stendiň süýşmeginiň öňüni alýar. Boýy 11,3-den 16,75 dýuýma çenli bolup, ulaglaryň köpüsine laýyk bolar, ýöne pes derejeli awtoulaglara ýa-da beýik awtoulaglara laýyk gelmez.
Jak stendinde dürli beýiklik sazlamalary we ulagy saklanyňyzda goşmaça durnuklylyk üçin esasy ini 12 dýuým bar.Galyň metal çeňňekler bilen gulplanýar we beýikligi 13.2 bilen 21.5 dýuým aralygynda bolýar. Bedene pos garşy durmak üçin kümüş toz örtük bilen bejerilýär we stendiň ýokarsynda awtoulagyň aşaky bölegini goraýan galyň rezin ýassyklar bar. çukurlar we çyzgylar.

 


Iş wagty: Sentýabr-08-2022