habarlar

habarlar

Agaç bölek

     Demirgazyk ýarym şarda howanyň peselmegi bilen, bu köp adamyň ýakyn gyş aýlarynda odun gaýtadan işlemäge başlaýan ýylydyr.Şäher halky üçin bu agajyň agaçlara çapylmagyny, soň bolsa agaçlary peçiňize sygjak derejede kiçijik bir bölege bölmegi aňladýar.Bularyň hemmesini el gurallary bilen edip bilersiňiz, ýöne ýeterlik uly ýazgylaryňyz bar bolsa, agaç bölekleýji mynasyp maýa goýumdyr.

Agaç odunyň gapdalynda egrelmek rahatlandyryjy bolup biler, ýöne tejribe arzan däl.Liveaşaýan ýeriňize baglylykda, bölünen we möwsümleýin odun üçin şnur (4-den 4 fut) birnäçe ýüz dollar töläp bilersiňiz.Köp adamlar öz odunlaryny kesip pul tygşytlamaga synanyşýarlar.
Oduny bölmek üçin palta sokmak ajaýyp maşk we bugy çykarmagyň ajaýyp usulydyr.Şeýle-de bolsa, birneme emosional taýdan işlemeli Golliwudyň keşbi däl bolsaňyz, gaty manysyz bolup biler.Agaç böleklerini gurmak işi has kynlaşdyryp biler.
Kynçylyk, palta siňdirmegiň ýadaw, köp zähmet talap edýän prosesi eliňize, egniňize, boýnuňyza we arkaňyza zyýan berip biler.Agaç bölüji çözgütdir.Entegem agajy ýykyp, zynjyr bilen agaçlara kesmeli bolanyňyzda, odun bölekleýjisi ojak ojagyna ajaýyp gabat gelýän ownuk bölekleri döretmek boýunça köp işleýär.

 

Agajy bölek bilen nädip bölmeli
1. Howpsuz iş ýerini belläň.
2. Eýesiniň gollanmasyny okaň.Her bir işleýän log bölüji birneme üýtgeşik iş we howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýedir.Haýsy ululykdaky surnallaryň bölünip bilinjekdigini - uzynlygyny we diametrini we enjamy nädip howpsuz ulanmalydygyny bilmek üçin gollanmany doly okaň.Köpüsi odun bölünende elleriňizi howpdan halas etmek üçin iki elli operasiýa talap edýär.
3.Eger ýadasaňyz, saklaň.

 


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr