habarlar

habarlar

Ygtybarly jak stendini saýlaň

Çeňňek stendi garawul garaageynyň iň möhüm gurallaryndan biridir.Şeýle hem, islegli adamlaryň haýsydyr biriniň ulanyp biljek ilkinji gurallaryndan biridir.Hemme zat ýaly bolşy ýaly, arzan wariantlary saýlap pul tygşytlamaga synanyşýar.Howpsuzlyga pul tygşytlamak hiç haçan gowy pikir däldi, şonuň üçin meşhur “Youtuber Taslama” fermasy hemmämiziň gyzyklandyrýan soragymyzy berdi: arzan jaklar hakykatda nähili işleýär?
Netijede, jak stendi gaty ýönekeý enjam.Olar möhürlenen polatdan ýa-da guýma alýuminden ýasalýar we aşakydan aýlanyňyzda awtoulagyň statiki agramyny goldamak üçin niýetlenendir.Fiziki taýdan gulplanýarlar we ýerinde gulplanmadyk gidrawliki gaplardan tapawutlylykda öňünden kesgitlenen agramy bar.Şeýlelik bilen, gidrawlik jak göteriji enjam we jak stendi goldaýan enjamdyr.
Bu olary howpsuzlyk nukdaýnazaryndan diýseň möhüm edýär.Gowy jak stendi janyňyzy halas edip biler.Awtoulagda işlemek seýrek ýagdaýda statiki iş.Dwigateli çalyşmak we dişli gutynyň agramyny aýyrmak, awtoulagyň bir ujuny ýeňilleşdirmek ýaly esasy işler.Ora-da aýratyn ýapyşan bolsa, agramy peselip biler.
Jekiň durnukly goldawy hereketiň öňüni alar.Durnuksyz adam ýykylmak üçin ýeterlik hereket edip biler.Erbet biri düýbünden şowsuz bolup biler.Evener titremesi ýaly tebigy betbagtçylyklar hem göz öňünde tutulmalydyr we awtoulagyň aşagynda dursaňyz, bir topar ýaýyň näderejede howpsuz boljakdygyny göz öňünde tutmalydyrys.
Jek we jak stendimizi satyn almak üçin hoş geldiňiz: https: //www.shuntianjacks.com/products/


Iş wagty: Mart-10-2023